Tekirdağ Ulaşım Master Planı Bilgilendirrme Toplantısı BKM’de Yapıldı

Tekirdağ Ulaştırma Master Planı bilgilendirme toplantısı Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve teknik personelinin katılımı ile Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Ulaşım uzmanlarınca tamamlanan aşamalar katılımcılar ile detaylı olarak paylaşılarak, kalan çalışma programı üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç’ın yaptığı toplantıda, Başkan Dalgıç “Ulaşım Master Planının kent için önemli bir çalışma olacağını kaydederek şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün çalışmaların plan ve program dahilinde yapılarak, projelendirilerek yapılacağını belirtti.
Başkan Dalgıç,  Planla ilgili bilgiler veren Dalgıç şunları söyledi: “Tekirdağ Belediyesi ülkemizde sayılı Büyükşehir Belediyesi’nden sonra bu kapsamda bir ulaşım çalışması yürüten ilk belediyelerden biridir. Ulaşım Master Planı yapmaktaki ana hedefimiz, günlük ve noktasal çözümler üretmek yerine kentin ve kentlinin kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım ihtiyaçlarını iyi anlamak ve bu doğrultuda bir yol haritası çıkararak uygulamaya koymaktır. Ulaşım Master Planları dünyada tüm gelişmiş kentlerde yapılan bir çalışmadır. Ulaşım Master Planları kentlerin ulaşım anayasalarıdır. Bu kapsamda Tekirdağ için 2025 hedef yılı belirlenerek bu çalışmalara başlanmıştır. Nüfusları hızla artan ve gelişen kentlerin en önemli sorunlarından birisi de ulaşımdır. Artan nüfusla beraber yeni yerleşim bölgeleri imara açılmakta, şehirler merkezden çepere doğru büyümekte, yolculuk talepleri ve araç sayıları da buna paralel olarak artmaktadır. Tekirdağ Ulaşım Master Planı çalışmasının temel amacı; Kentin Nazım İmar Planı kararlarının önerdiği kentsel gelişme stratejileri doğrultusunda, hedef yılı itibariyle oluşması beklenen yolculuk talepleri göz önüne alınarak, toplu taşıma ağırlıklı olmak üzere gerekli ulaşım yatırımları ve önceliklerinin belirlenerek, Tekirdağ kentinde gelecekte oluşması beklenen ulaşım ve trafik sistemi için temel planlama kararlarının oluşturulmasıdır.
 Bu amaçla, Tekirdağ Ulaşım Master Planı ile Tekirdağ halkının ulaşımdaki konfor seviyesinin yükseltilmesi ve kent içi hareketliliğin çevresel tehdit yaratmadan makro ve mikro ölçekteki sorunlara çözümlerin üretilmesi, kaynakların verimli kullanılarak toplumun tüm kesimlerine hitap edebilen sürdürülebilir çözümlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Tekirdağ Ulaşım Master Planı ile Tekirdağ Belediyesi sınırları içerisinde; kent içi ulaşım, bugün ve hedef yılı (2025) için; kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve eşgüdüm içerisinde analiz edilecek ve düzenlenecektir. Toplu taşım sistemlerine ve çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilecek ve buna paralel olarak; toplu taşım ve ara-toplu taşım türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanları düzenlenecek, özel ulaşım dâhil çeşitli ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi, aktarma olanaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Ulaşım Master Planı çalışması 6 aşamadan oluşmaktadır:
1.Aşama: Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, 2. Aşama: Yeni Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, 3. Aşama: Ulaşım Master Planı Modelinin Oluşturulması, 4. Aşama Ulaşım Master Planı Alternatiflerinin Oluşturulması, 5. Aşama Ulaşım Master Planının Oluşturulması,
Aşamaları tamamlanmıştır.
6. Aşama: Kısa Vadeli  Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri, Çalışmaları devam etmektedir.
Tamamlanan aşamalar ile birlikte devam eden çalışmalar da sonlandığında, Ulaşım   Master Planı doğrultusunda, Tekirdağ kentinin trafik   sıkışıklığından büyük ölçüde       arındırılmış, entegre bir toplu taşım sistemine sahip, motorsuz taşıtları ve yayaları    gözeten, çağdaş, sağlıklı, sürdürülebilir ve daha konforlu bir ulaşım sistemine sahip  olması hedeflenmektedir.