Tekirdağ Belediyesi Basın Açıklaması

Son günlerde özellikle internet ortamında başlatılan bir tartışmayla, Belediyemiz tarafından yapılan Harcamalara Katılma Paylarının tahsili işlemi ile ilgili olarak halkımızı yanıltan açıklamaların yapıldığı, bu durumun ise halkımız arasında yanlış anlamaya yol açtığı görüldüğünden aşağıdaki açıklamaların yapılarak halkımızın doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.Öncelikle halkımızın bilmesini isteriz ki, bu tartışmaya konu edilen belediyemiz uygulaması, göreve geldiğimiz 2009 yılından önce imalatı yapılmış, Harcamalara Katılma Payının belirlenmesi ve tahsil edilmesi ile ilgili Belediye Encümen kararı alınmış, yani tarh ve tahakkuku yapılmış, dolayısıyla belediye yetkili ve görevlilerini bağlayıcı hale gelmiş bir uygulamadır.Harcamalara Katılma Paylarının hesaplanması ve tahsil edilmesi hususunda Belediye Yönetimine yetki ve sorumluluk veren yasa ve yasa maddeleri aşağıda sıralanmış olup;1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu,”Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.” Hükmünü içermektedir.2. Aynı kanunun 37.nci maddesinde “……..Bütçelerde yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.” Denilmiştir.3. 5018 sayılı kanunun Gelirlerin Toplanması Sorumluluğu başlıklı 38.nci maddesinde “Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.” Denilmektedir.4. 5018 sayılı kanunun 60.ncı maddesinin e bendinde ise “İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.” Mali Hizmetler Biriminin görevleri arasında sayılmıştır.5. Aynı kanunun Kamu Zararı başlıklı 71.nci maddesi ile Kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” Şeklinde tanımlandıktan sonra aynı maddenin e bendinde de, “ İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, … esas alınır” denilmiş ve “Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.” Şeklinde hüküm konulmuştur.6. 5393 sayılı Belediye Kanununun Hemşehri Hukuku başlıklı 13.ncü maddesinin 3.ncü paragrafında, “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.” Denilmektedir.7. Belediye kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.nci maddesinin d beninde, “Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.” Belediyelerin yetkilerinden sayılmaktadır.8. Belediye Kanununun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38.nci maddesinin f bendinde, “Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.” Şeklinde başkana görev verilmiştir.9. Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59.ncu maddesinin a bendinde “Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.” Belediyelerin gelirleri arasında sayılmıştır.10. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir belediyesinin giderleri başlıklı 23.ncü maddesinin g bendinde, “Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları.” Belediyenin gelir kalemlerinden biri olarak gösterilmiştir.Bundan başka Kamu Kurumu olan belediyemiz iş ve işlemleri her yıl rutin olarak Mülkiye ve Sayıştay denetçileri tarafından incelendiğinden, belediyemizi denetleyen müfettişler tarafından, göreve geldiğimiz 2009 yılından önceki 2006-2008 yıllarını kapsayan bu harcamalara katılma paylarının tahsil edilmemesi işleminin bir eksiklik olduğu, bu tahsilatların yapılması gerektiği şeklinde teftiş layihaları düzenlenmiş ve belediyemize tebliğ edilmiştir.Yukarıda açıklanan nedenlerle yasaların vermiş olduğu yetkiler aynı zamanda uygulanması ile ilgili olarak da sorumluluk getirmektedir.Belediyemizce yapılan ve son günlerde internet ortamında tartışmalara konu olan, Belediyemizce yapılan harcamalara katılma paylarının tahsilatı işlemlerinin Kanun ve Yönetmelikler kapsamında yapılması gereken işlemler olmakla beraber, bu işlemlerle ilgili encümen kararının göreve geldiğimiz 2009 yılından önce alındığının Belediye yönetimi olarak 5 yıllık zaman aşımı süresini geçirmeden tahsil edilmesinin zorunluluk olduğunun ve internet ortamında popülist yaklaşımlarla yapılan açıklamaların doğruyu yansıtmadığının tüm Tekirdağ halkı tarafından bilinmesi için saygıyla duyurulur.