Değerli Halkımızın Dikkatine

Yapılan çalışmalarımız ve Belediye Başkan Yardımcılarımız  Haldun GÜLER ve Sinan ÇETİZ hakkında E.T.A.Ş.HABER gazetesinde  aktarılan asılsız iddialar gerçeği yansıtmamakta olup,iddialarla ilgili halkımızı bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrolsüz olarak boş arazilere ve dere yataklarına boşaltılması çevre kirliliği yaratmanın yanı sıra felaket tabir edilebilecek can ve mal kaybına neden olabilecek sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek, söz konusu atıkların doğru şekilde yönetimini sağlamak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. 18/03/2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmeliğin  Belediyelerin Görev ve Yetkileri başlıklı 8.maddesinde “ İl belediyeleri mücavir alanı içerisinde …f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdürler” hükmü bulunmaktadır.Bu hüküm gereği Belediyemiz bünyesinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden hafriyat ve yıkım izni alınmış taşınmazların yetkililerinin bilgilendirilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir.Bilgilendirme aşamasında;• Etrafa yayılabilecek toz ve gürültünün engellenmesi ile görüntü kirliliği oluşmasının önüne geçilmesi için faaliyet alanının çevresinin kapatılması gerektiği,• Hafriyat toprağının geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı ile ilgili uyulması gereken hususlar,• Belediye Meclisi 02/05/2012 tarih ve 538 sayılı kararı gereği 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında Pazar günleri sabah saat 10:00 a kadar tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulmuş olduğu, saat 10:00’dan sonra çevreyi rahatsız etmeyecek ve gürültü kirliliğine sebep olmayacak şekilde inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği,• Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının bertarafı için Atık Taşıma ve Kabul Belgesi alınması gerektiği,• Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı atıklarının yönetimi ile ilgili her türlü bilginin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden alınabileceği gibi hususlar aktarılmaktadır.Ayrıca bu aşamada taşınmazın o anki durumu kontrol edilmekte, fotoğraflanmakta ve yapılması gerekenler izah edilmektedir.  Bilgilendirmeden sonra yapılan denetimde ise çalışmaların açıklanan şekilde sürdürülüp sürdürülmediği kontrol edilmekte ve yine durum fotoğraflanmaktadır. Tüm uyarılara rağmen mevzuata uygun hareket etmeyen taşınmaz yetkilileri ile ilgili olarak ise gereken işlemlerin yapılması için Zabıta Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bilgi verilmektedir. Çalışmaların başladığı tarihten günümüze dek bilgilendirme ve denetim amacıyla toplamda 167 adet taşınmaz mahallinde kontrol edilmiştir.Yukarıda adı geçen yönetmelik gereği hafriyat topraklarının ve inşaat yıkıntı atıklarının taşınması işlemlerinde Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ne haiz araçların kullanılması gerekmektedir. Söz konusu belge, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmekte olup belgesi olan araçların güncel listesi Resmi İnternet Sitemizde yer almaktadır. Bugüne dek toplamda 111 adet Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi düzenlenmiştir.Aynı Yönetmelik gereği hafriyat toprağının öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılması gerekmektedir. Gerek yapılan bilgilendirme ve denetim çalışmalarında gerekse sözlü, yazılı ya da şahsen başvurularda atık üreticilerine; hafriyat toprağının dökümü için öncelikle hafriyat toprağını ücretsiz olarak kabul eden, Tekirdağ İli Çevre Hizmetleri Birliği bünyesinde bulunan ve Tekirdağ-Hayrabolu Yolu üzeri 22.kmde yer alan Katı Atık Bertaraf Tesisine atıklarını götürebilecekleri aktarılmaktadır. Bu tesisi mesafe vb sebeplerden tercih etmeyen atık üreticilerine ise özel bir firma tarafından işletilen ve Hafriyat Toprağı Sahası Belgesi’ne haiz alan seçeneği olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bu tesisler ve iletişim bilgileri Belediyemiz resmi internet sitesinde yer almaktadır.Hafriyat Toprağı Sahası Belgesi düzenlenmiş alan ile ilgili izin süreci Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. İlgili Kurum ve Müdürlüklerin görüşlerini değerlendiren Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 22/12/2010 tarih ve B.18.4.İÇO.4.59.00.02/7101 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen uygun görüşü çerçevesinde söz konusu belge düzenlenmiştir. Benzer şekilde alan ıslahı yapmak üzere yapılan başvurular alınan görüşler ile birlikte Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiş olup gelen cevaplar başvuru sahiplerine bildirilmiştir. Bu yanıtlardan bazıları olumsuz olup bazıları da Belediyemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmuş olduğu Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetim Planının onaylanmasını müteakip değerlendirme yapılacağı yönündedir. Açıklanan süreçten de anlaşılacağı üzere hafriyat toprağı ile alan ıslahının yapılıp yapılamayacağı hususunda Belediyemizin tek başına bir karar yetkisi bulunmamakta olup yalnızca uygun görüşe haiz taşınmazlar için Hafriyat Toprağı Sahası Belgesi düzenlenmektedir.Çevre ve insan sağlığına verdiği değeri göreve gelir gelmez Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü kurarak ifade eden Tekirdağ Belediye Başkanlığı bu konudaki hassasiyetini tüm çalışmalarında göstermektedir. Hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrollü şekilde yönetilmemesi sonucu geçmişte çok sayıda arazi ve dere yatağı milyonlarca ton atıkla doldurulmuş ve birçok mağduriyet oluşmuştur. Ambalaj atıkları, atık piller, elektrikli elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi atıkların ayrı toplanmasının yanı sıra tıbbi atıkların ayrı toplanarak bertarafı için Sterilizasyon Tesisinin kurulması yine söz konusu Müdürlük tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kontrolsüz olarak toprağa dökülen atıkların doğaya verdiği zararı azaltmak ve kent ormanı oluşturmak için Eski Çöplük Alanının rehabilitasyonu ile ilgili projemize de start verilmiştir.Yapılan çalışmalar, ayrı toplanan atıklar, düzenlenen eğitimler, çevre kirliliğinin azaltılarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetler ve bunların yasal dayanakları hakkında mesai saatleri içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı Haldun GÜLER’e başvurulabileceği gibi Resmi İnternet Sitesi’nden de bilgi alınabilir.Çalışmalarımız ve Belediye Başkan Yardımcılarımız  Haldun GÜLER ve Sinan ÇETİZ hakkında E.T.A.Ş.HABER gazetesinde  aktarılan asılsız iddialar gerçeği yansıtmamakta olup konu ile ilgili faaliyetlerimiz yukarıda özetlendiği şekilde gerçekleştirilmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün tüm faaliyetlerinde verdikleri destek ile atıkların kaynağında ayrı toplanması hususunda gösterdikleri hassasiyet için değerli Tekirdağ Halkına teşekkürlerimiz ile birlikte, Belediyemiz hakkında yayımlanan “Ölümüne Rant!” başlıklı yanlış haberin yargıya taşınarak ceza ve tazminat talebinde bulunulacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.