Belediyemizden Basın Açıklaması

Trakya Demokrat Gazetesi’nin 31.12.2012 tarih ve 1270 sayılı nüshasında “Benim Pencerem” köşesinde yer alan köşe yazısında; Belediyemiz uygulamaları ile ilgili olarak mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, hatta belediyemizin yapmakla görevli olduğu iş ve işlemlerin yapılmaması gerektiği şeklinde bir algılamaya yol açacak yorumlarla Tekirdağ halkının yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesine yol açan yorumlar yapıldığı görülerek, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.       1- Belediyemiz birim ve personelleri, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekte olup bu çalışmalarını yaparken Tekirdağ ve Tekirdağ halkını bir bütün olarak değerlendirmekte, kentin gelişimini sağlamak, kamu düzenini korumak ve kentin huzur ve esenliğini temin etmek ilkesine göre hareket etmektedirler.      2- Belediyemiz çalışmaları, idari yapılanmamıza göre tasarlanmış görev bölümü çerçevesinde, yürütülen görevle ilgili yetkilerin kullanılması şeklinde gerçekleşmekte, hiçbir yetkilimiz bir başkasına ait yetki alanı ile ilgili inisiyatif kullanmamakta, ancak ekip ruhu ile yardımlaşma ve dayanışma içerisinde görev yapmaktadırlar.      3- Gazetenizin Benim Pencerem köşesinde yayınlanan köşe yazısında gündeme alınan belediyemiz faaliyetleri de aynı ilkeler çerçevesinde ve;a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 13.ncü maddesinin son paragrafının, “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür” hükmü,b) Belediyenin görevleri başlıklı 15.nci maddesinin c bendinin, “) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek” hükmü,c) Aynı maddenin l bendinin, “Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek” hükmü,d) Belediye Zabıtası başlıklı 51.nci maddesinin, “Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular” hükmü,e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmeliğin işyeri açılması başlıklı 6.ncı maddesinin “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü,f) Aynı yönetmeliğin 32.nci maddesinin 9.ncu bendinin, “İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır” hükmü,g) 4077 sayılı Tüketicileri koruma kanununun 27.nci maddesinin, “Bu Kanunun uygulamasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidirler” hükmü,h) 1608 sayılı kanunun 1.nci maddesinin “Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir” hükmü,i) Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.ncu maddesinin 10.ncu maddesinin 1.nci paragrafının a bendinin 20.nci fıkrasının, “14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak” hükmüGereği Tekirdağ halkının huzur ve sükununun temin edilmesi, yeni yıla girerken alışveriş yapan vatandaşlarımızın kaliteli ürün ve hizmet alması, alacağı ürünleri değerinden fazla ödeme yapmadan almasının temin edilmesi için yapılan çalışmalardır.
4- Büyükşehir olmak yolunda hızla ilerleyen Tekirdağ’ımızın büyükşehire hazırlanması için yapısal değişiklikler yapılması gerekmekte olup bu kapsamda Taksi durakları dahil ulaşımla ilgili tüm sektörlerde modern bir şehre yakışan düzenlemeleri yapmıştır. Bu düzenlemelerden hem sektör çalışanları hem de bu hizmetten yararlanan hemşehrilerimizin memnuniyeti bulunmaktadır. Taksici esnafı ile Belediyemiz arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır.      5- 2009 yılından bu güne değin yapılan değişimler, seçimlerde halkımızın teveccühü ile tarafımıza verilen yetki kapsamında oluşturulan Başkanlık Vizyonu ve bu vizyonun gerektirdiği çağdaş, bilimsel ve kalıcı çözümleri üretme ve Tekirdağ’da hayata geçirme kararlılığına dayanmaktadır. Bu kapsamda görev alan tüm siyasi arkadaşlarım ve belediye personelim aynı azim ve kararlılıkla görevlerini tam olarak yapma gayreti içerisindedir.      6- Tekirdağ Belediyesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz 2009 yılından bu güne kadar önceki yönetimlerin yapmaya cesaret dahi edemedikleri alt yapı ve üst yapı çalışmaları cesaretle, azimle ve her türlü fedakarlıklar yapılarak sürdürülmektedir. Bu konuda Tekirdağ halkının da fedakarlık yaptığının bilincindeyiz. Ancak yaptığımız hizmetler birer birer tamamlandıkça halkımızın bu çalışmalarımızın sonuçlarını sağduyu ile değerlendireceğine olan inancımız tamdır